خرید پستی جوان بی نماز و سرنوشت او

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

جوان بی نماز و سرنوشت او

1 CD

واقعیت دنیای پس از مرگ را ببینید..

 

  

قیمت : 6000 تومان

 

مجموعه  ای  ساخته شده  براساس واقعیت كه سر انجام جوانی را به تصویر می كشد كه در دنیا اهل نماز نبوده است و پس از مرگ چه عواقبی در انتظار اوست .این اتفاق در یكی از كشورهای عربی اتفاق افتاده و این جوان در عالم رویا عاقبت عمل خویش را می بیند

  

قیمت : 6000 تومان

 

چگونه سخنم را آغاز كنم در حالی كه تو همه پل های بین من و خود را خراب كرده ای؟!  چگونه بگویم؟ از راه  تشویق وارد شوم؟... و یا تو را از عاقبت كارت بترسانم؟...

آیا تا این حد خود را از پروردگارت بی نیاز می دانی كه از سجده برای او خودداری می كنی؟    ای تارك نماز !! آیا نمی دانی نماز آخرین چیزی است كه انسان مسلمان به آن پایبند خواهد ماند و اگر آن را ضایع كند تمام دین خود را زیر پا نهاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «گره های اسلام یكی پس از دیگری باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهی باز شد مردم به گره بعدی چنگ خواهند زد. اولین آنها حكم است و آخرین آنها نماز.» [ابن حبان در صحیح خود روایت نموده و آلبانی آن را صحیح دانسته است]
 

بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنكه مرگ در این حالت به سراغت بیاید

  

قیمت : 6000 تومان

 

ای تارك نماز !! مگر نمی دانی هر كس عمدا نماز را ترك كند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟

 رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « به الله شرك مورز حتی اگر شكنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و مادرت اطاعت كن حتی اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچه از آن توست، و نماز را عمدا ترك مكن كه هركس نماز را عمدا ترك گوید از حفظ و مراقبت الله محروم خواهد شد» [طبرانی آن را روایت كرده و آلبانی آن را حسن لغیره دانسته است]
ای تارك نماز !! اگر نماز را ترك كنی چه چیز از اسلام برایت باقی خواهد ماند؟ آیا نمی دانی نماز ستون اسلام و خیمه ایمان است؟

 

  

قیمت : 6000 تومان

 

ای تارك نماز !! آیا نمی دانی ترك نماز كفر و شرك و گمراهی است؟

چه حسرت شدیدی اگر در حالی كه تارك نماز هستی مرگت فرا رسد...
چه مصیبت عظیمی اگر در این حال در روز قیامت برانگیخته شوی...
و تا چه اندازه ـ ای تارك نماز ـ با ترك نماز جرمت بزرگ خواهد بود...
ای تارك نماز !! آیا نمی دانی ترك نماز باعث غفلت و قسوت قلب خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «حتما گروه هایی از ترك نمازهای جمعه خودداری خواهند كرد و یا اینكه حتما الله بر دلهایشان مهر خواهد زد و سپس از جمله غافلان خواهند بود.»

 

آرامش حقیقی در نماز

  

قیمت : 6000 تومان

 

فواید نماز

نماز به آدمی نیرویی برای تحمّل غمها و مصائب می بخشد . انسان را امیدوار می سازد و قدرت ایستادگی و مقاومت در برابر حوادث بزرگ به او می دهد .  راستی وقتی پس از خاتمه ی نماز ، نمازگزار به سجاده می نشیند و به تعقیب و دعا می پردازد ، در آن وقت به قدرت كامله ی حضرت حق پی می برد . در نتیجه كسی را جز او حلّال مشكلات خویش نمی شناسد ، و تمامی مشكلات زندگی خویش را با پروردگارش در میان می گذارد .

  

قیمت : 6000 تومان

 

و به غیر او التجا و اعتماد نمی كند  و خداوند است كه مهم او را كفایت نموده . و او را در مقابل ناملایمات صبور و شكیبا می نماید ، كه اگر بعضی خواسته هایش مقرون به مصلحتش نباشد ، مقاومت و پایداری را شیوه ی او می سازد ، بنابراین ، نماز مكتب مقاومت و ایستادگی در مقابل حوادث بزرگ است چون كه اتّكا ء و اتكال نماز گزاران همیشه به ذات اقدس حضرت باری تعالی می باشد .

   


خرید پستی جوان بی نماز و سرنوشت او

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

جوان بی نماز و سرنوشت او

1 CD

واقعیت دنیای پس از مرگ را ببینید..

 

  

قیمت : 6000 تومان

 

مجموعه  ای  ساخته شده  براساس واقعیت كه سر انجام جوانی را به تصویر می كشد كه در دنیا اهل نماز نبوده است و پس از مرگ چه عواقبی در انتظار اوست .این اتفاق در یكی از كشورهای عربی اتفاق افتاده و این جوان در عالم رویا عاقبت عمل خویش را می بیند

  

قیمت : 6000 تومان

 

چگونه سخنم را آغاز كنم در حالی كه تو همه پل های بین من و خود را خراب كرده ای؟!  چگونه بگویم؟ از راه  تشویق وارد شوم؟... و یا تو را از عاقبت كارت بترسانم؟...

آیا تا این حد خود را از پروردگارت بی نیاز می دانی كه از سجده برای او خودداری می كنی؟    ای تارك نماز !! آیا نمی دانی نماز آخرین چیزی است كه انسان مسلمان به آن پایبند خواهد ماند و اگر آن را ضایع كند تمام دین خود را زیر پا نهاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «گره های اسلام یكی پس از دیگری باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهی باز شد مردم به گره بعدی چنگ خواهند زد. اولین آنها حكم است و آخرین آنها نماز.» [ابن حبان در صحیح خود روایت نموده و آلبانی آن را صحیح دانسته است]
 

بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنكه مرگ در این حالت به سراغت بیاید

  

قیمت : 6000 تومان

 

ای تارك نماز !! مگر نمی دانی هر كس عمدا نماز را ترك كند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟

 رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « به الله شرك مورز حتی اگر شكنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و مادرت اطاعت كن حتی اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچه از آن توست، و نماز را عمدا ترك مكن كه هركس نماز را عمدا ترك گوید از حفظ و مراقبت الله محروم خواهد شد» [طبرانی آن را روایت كرده و آلبانی آن را حسن لغیره دانسته است]
ای تارك نماز !! اگر نماز را ترك كنی چه چیز از اسلام برایت باقی خواهد ماند؟ آیا نمی دانی نماز ستون اسلام و خیمه ایمان است؟

 

  

قیمت : 6000 تومان

 

ای تارك نماز !! آیا نمی دانی ترك نماز كفر و شرك و گمراهی است؟

چه حسرت شدیدی اگر در حالی كه تارك نماز هستی مرگت فرا رسد...
چه مصیبت عظیمی اگر در این حال در روز قیامت برانگیخته شوی...
و تا چه اندازه ـ ای تارك نماز ـ با ترك نماز جرمت بزرگ خواهد بود...
ای تارك نماز !! آیا نمی دانی ترك نماز باعث غفلت و قسوت قلب خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «حتما گروه هایی از ترك نمازهای جمعه خودداری خواهند كرد و یا اینكه حتما الله بر دلهایشان مهر خواهد زد و سپس از جمله غافلان خواهند بود.»

 

آرامش حقیقی در نماز

  

قیمت : 6000 تومان

 

فواید نماز

نماز به آدمی نیرویی برای تحمّل غمها و مصائب می بخشد . انسان را امیدوار می سازد و قدرت ایستادگی و مقاومت در برابر حوادث بزرگ به او می دهد .  راستی وقتی پس از خاتمه ی نماز ، نمازگزار به سجاده می نشیند و به تعقیب و دعا می پردازد ، در آن وقت به قدرت كامله ی حضرت حق پی می برد . در نتیجه كسی را جز او حلّال مشكلات خویش نمی شناسد ، و تمامی مشكلات زندگی خویش را با پروردگارش در میان می گذارد .

  

قیمت : 6000 تومان

 

و به غیر او التجا و اعتماد نمی كند  و خداوند است كه مهم او را كفایت نموده . و او را در مقابل ناملایمات صبور و شكیبا می نماید ، كه اگر بعضی خواسته هایش مقرون به مصلحتش نباشد ، مقاومت و پایداری را شیوه ی او می سازد ، بنابراین ، نماز مكتب مقاومت و ایستادگی در مقابل حوادث بزرگ است چون كه اتّكا ء و اتكال نماز گزاران همیشه به ذات اقدس حضرت باری تعالی می باشد .

   


خرید پستی چای لاغری

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

چای لاغری

چای لاغری

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

چای لاغری: بنوشید و لاغر شوید 100% تضمینی..

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 16,000 تومان

روش خرید: برای خرید چای لاغری، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید چای لاغری

   


خرید پستی صابون ضد جوش و چروک دکتر اُز

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

صابون ضد جوش و چروک دکتر اُز

صابون ضد جوش و چروک دکتر اُز

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم آرایش

کف صابون به مدت 30 ثانیه روی پوست بماند بع با آب سرد آبکشی کنید(تضمینی).

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 4,000 تومان

روش خرید: برای خرید صابون ضد جوش و چروک دکتر اُز، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید صابون ضد جوش و چروک دکتر اُز

   


خرید پستی ماساژور بدن سایونا

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

ماساژور بدن سایونا

ماساژور بدن سایونا

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

ماساژور بدن سایونا همراه با تنظیم قد وزن سن

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 39,000 تومان

روش خرید: برای خرید ماساژور بدن سایونا، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید ماساژور بدن سایونا

   


خرید پستی بخور صورت

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

بخور صورت

بخور صورت

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم بهداشتی


نام آشنای کسانی که دوست دارند بدون مراجعه به دکتر درمان شوند.

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 24,500 تومان

روش خرید: برای خرید بخور صورت، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید بخور صورت

   


لاغری سریع و آسان با چای لاغری دکتر سینا بدون عوارض کاهش وزن 3-7 کیلو در ماه

لاغری سریع و آسان با چای لاغری دکتر سینا بدون عوارض کاهش وزن 3-7 کیلو در ماه

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

لاغری سریع آسان ومطمئن بدون عارضه جانبی وبدون تیرگی وچین وچروک و آویزان شدن وشکاف در پوست
دیگر نگران چاقی بیش از حد خود نباشد و با استفاده از رژیم های غذایی به بدن خود آسیب نرسانید و خود را عذاب ندهید .
لازم نیست از وقت گرانبهایتان هزینه کنید به آسانی میتوانید در حین انجام امورات روزانه خود در پشت میز کار خود ویا حتی در هنگام استراحت نظام چربی سوزی بدنتان را به ترکیبات کاملا ایمن واثر بخش چای لاغری دکتر سینا بسپارید ولحظه به لحظه دراز توده چربی خود بکاهید وبر شادابی وجذابیت خود بیافزاییدوازمزایای ویژه آن بهره مند شوید.
محصول جدید و انحصاری لابراتوار تخصصی دکتر سینا به نام چای لاغری ، چاقی شما را به حد شگفت انگیزی کم میکند در کوتاهترین مدت و بدون هیچ محدودیتی غذایی
محصولی بر گرفته از طبیعت سبز ایران زمین که آسان سریع و مطمئن شما را به وزن ایده آل رسانده و در آن وزن تثبیت می نماید . در این نوع چای 12 نوع گیاه اصلی بکار برده شده که به عنوان لاغر کننده های اصلی 5کار عمده را انجام میدهد .

1-واداشتن متابولیسم بدن به چربی سوزی به شکلی که در کل 24ساعت حتی وقتیکه در خوابید چربی خواهید سوزاند.

2- جلوگیری از تجمع مواد قندی .

3- از بین بردن بسیار موثر اشتهای کاذب .

4- بکار واداشتن روده های کم کار ورفع موثر یبوست .

5- آرامش بخش : با بهره مندی از این خاصیت چای لاغری دکتر سینا دیگر شاهد استرس های جان کاه دوره های آنچنانی کاهش وزن نخواهید شد.

این محصول از جمله نادر ترین وکامل ترین فرآورده های مورد استفاده در لاغری وتناسب اندام وکاهش دهنده توده چربی در جهان است .کشورهای امریکایی واتحادیه اروپا به رغم تحریم های مورد ادعا بدلیل اثر بخشی بی نظیر چای لاغری عمده ترین مشتریان وخریداران این محصول ایمن هستند.
سر شاخه های کاملیا که در این چای بکار گرفته شده به عنوان هضم کننده غذا و کاهش اشتهای کاذب بوده و پایین آمدن وزن اضافی را تسریع می گند. با استنادبه آزمایشات گسترده بالینی در اروپا وامریکا مصرف این چای ضمن کاهش 3-7 کیلو گرم وزن در ماه ،هیچگونه عارضه پوستی از قبیل تیرگی و چین و چروک صورت بهمراه ندارد.(که امتیازی بسیار ویژه دئر مقایسه با روش های دیگر لاغری است)
از امتیازات بسیار شاخص این محصول مقرون به صرفه بودن و ارزان بودن آن نسبت به سایر روش های لاغری از جمله گن های لاغری کمربندهای لاغری رژیم های آنچنانی لاغری وجراحی های مضر ومخرب لاغری وحتی پیاده روی وورزش است هر بسته از این محصول برای استفاده یکماهه شما جهت کاهش ۳ تا ۷ کیلو طراحی وتولید شده است.

دارای معتبرترین مجوز ها از نهادهای بنام غذایی وداروئی.

فروشنده: فروشگاه اینترنتی استان گیلان

قیمت: 25,000 تومان

روش خرید: برای خرید لاغری سریع و آسان با چای لاغری دکتر سینا بدون عوارض کاهش وزن 3-7 کیلو در ماه، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید لاغری سریع و آسان با چای لاغری دکتر سینا بدون عوارض کاهش وزن 3-7 کیلو در ماه

   


شلوارک لاغری ویبره و حرارتی 6 موتوره اورجینال با یکسال گارانتی تعویض

 شلوارک لاغری ویبره و حرارتی 6 موتوره اورجینال با یکسال گارانتی تعویض

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری


اگر از چاقی خود در ناحیه شکم ،پهلو ران و باسن رنج میبرید
مابه عنوان بهترین و جدیدترین وسیله جهت لاغری و رفع سلولیت و چربی های زاید بدن در ناحیه ی: ران و باسن و شکم و پهلو
شلوارک لاغری ویبره حرارتی سونا ویبرو پنتس اورجینال SAUNA VIBRO PANTS Original6 موتوره را به شما پیشنهاد میکنیم

6 ** تا 8 کیلو لاغری در یک ماه در ناحیه شکم و ران

** دارای صفحه نشانگر LCD
** قابلیت تنظیم زمان کارکرد (دارای تایمر )
** دارای 4 موتور ویبره حرارتی 60 وات
** دارای 5 برنامه با قدرت ویبره های مختلف و حالت های مختلف
** دارای قابلیت استفاده ازویبره و حرارت جداگانه و هم زمان

این محصول دارای یکسال گارانتی تعویض میباشد.

فروشنده: فروشگاه اینترنتی استان گیلان

قیمت: 98,000 تومان

روش خرید: برای خرید شلوارک لاغری ویبره و حرارتی 6 موتوره اورجینال با یکسال گارانتی تعویض، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید  شلوارک لاغری ویبره و حرارتی 6 موتوره اورجینال با یکسال گارانتی تعویض

   


خرید پستی رژ لب مایع التیمیت گلاس

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

رژ لب مایع التیمیت گلاس

رژ لب مایع التیمیت گلاس

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم آرایش

این رنگ ها به لب های شما جلوه ای براقمی دهند
با یكبار زدن لبهای شما پرتر به نظر میرسد
6.5 میلی لیتر
فقط رنگ صورتی موجود میباشد

فروشنده: لوازم آرایشی و بهداشتی بیست

قیمت: 12,000 تومان

روش خرید: برای خرید رژ لب مایع التیمیت گلاس، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید رژ لب مایع التیمیت گلاس

   


خرید پستی كرم افترشیو اقایان

دوشنبه 24 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

كرم افترشیو اقایان

كرم افترشیو اقایان

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم آرایش

کرم افتر شیو اوریف لیم پس از اصلاح پوست رو به آرامی نرم کرده و به کم کردن سوزش پس از اصلاح کمک می کنه

فروشنده: لوازم آرایشی و بهداشتی بیست

قیمت: 8,000 تومان

روش خرید: برای خرید كرم افترشیو اقایان، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید كرم افترشیو اقایان

   


ماساژور لاغری ریلکس اند تون(relax & ton)

ماساژور لاغری ریلکس اند تون(relax & ton)

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

ماساژور لاغری ریلکس اند تون براون دارای سه سر متفاوت برای ماساژ راحت تمامی نقاط بدن (محصول کشور آلمان)

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 65,000 تومان

روش خرید: برای خرید ماساژور لاغری ریلکس اند تون(relax & ton)، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید ماساژور لاغری ریلکس اند تون(relax & ton)

   


خرید پستی كمربند ویبروشیپ اصل ( Vibro Shape )

یکشنبه 23 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

كمربند ویبروشیپ اصل (Vibro Shape )

كمربند ویبروشیپ  اصل (Vibro Shape )

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

دفترچه راهنمای فارسی+ یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش + اشانتیون ارزنده

فروش استثنایی كمربند لاغری ویبره شیب آغاز شد.
فروش فوق العاده با قیمت فوق العاده


وارد كننده بصورت عمده از دبی با قیمت دبی

دستگاه ویبره بسیار قوی - لاغری موضعی - کاهش 4 الی 6 سایز در ماه - 100% تضمینی - تحت لیسانس آلمان و دارای یکسال گارانتی
با استفاده حداقل روزی 20 دقیقه از دستگاه بسیارقوی Vibro Shape در مدت یکماه ، حداقل 4 الی 6 سایز کاهش اندازه در اندام خود مشاهده میکنید . این دستگاه تحت لیسانس صنعتی آلمان بوده و دارای یکسال گارانتی شرکت می باشد.
دستگاه پرقدرت Vibro Shape با توان بالای 53 وات براحتی امرفیزیوتراپی و ایجاد گردش خون بالا را درموضع بوجود می آورد علاوه بر آن این دستگاه مجهز به چیپ کنترل برنامه ماساژ ( ویبره ) بوده و با برنامه های از پیش تعیین شده توسط مهندسین طراح این تکنولوژی دستگاه قادرخواهد بود تا با روشهای بسیار علمی عملیات فنی خود را بسهولت تمام کنترل و نهایی نماید، لذا کلیه کاربران بدون هیچگونه مشکلی میتوانند با استفاده از این برنامه ها تمامی اعضاء مورد نظر بدن خود را علاوه بر ماساژ و بدست آوردن آرامش با مکانیسمی علمی به شکل طبیعی خود بازگردانند ، چراکه تجمع بافت های چربی بخصوص در قسمتهایی از بدن که مشهود نیز هست باعث ناموزونی اندام گشته و علاوه بر ایجاد مشکلات روانی باعث مشکلات سلامتی نیز می گردند.
کمربند لاغری ویبرو شیپ vibro shape علاوه بر قابلیت استفاده برای رفع چربی و چاقی در ناحیه کمر، ران و باسن، این قابلیت را دارد تا برای عضلات بازوها، ساق پا، دور سینه و سر شانه ها استفاده شود.
همینطور این محصول را می توان جهت تسکین کوفتگی، کشیدگی یا خستگی عضله در تمام نواحی بدن مثل گردن، سرشانه ها، بازو ها، دور سینه، شکم، کمر و بخصوص برای دیسک کمر ، ران ، باسن و عضلات ساق پا به صورت ماساژور و تسکین دهنده استفاده نمود . این دستگاه را می توان مادر دستگاه های ماساژ و لاغری موجود در دنیا نامید.

فروشنده: فروشگاه دبی شاپ

قیمت: 100,000 تومان

روش خرید: برای خرید كمربند ویبروشیپ اصل (Vibro Shape )، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید كمربند ویبروشیپ  اصل (Vibro Shape )

   


لاغری سریع و بدون عوارض با كمربند لاغری ویبروشیپ

لاغری سریع و بدون عوارض با كمربند لاغری  ویبروشیپ

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم لاغری

دفترچه راهنمای فارسی+ اشانتیون ارزنده + گارانتیدستگاه ویبره بسیار قوی - لاغری موضعی - کاهش 4 الی 6 سایز در ماه - 100% تضمینی - تحت لیسانس آلمان و دارای یکسال گارانتی
با استفاده حداقل روزی 20 دقیقه از دستگاه بسیارقوی Vibro Shape در مدت یکماه ، حداقل 4 الی 6 سایز کاهش اندازه در اندام خود مشاهده میکنید . این دستگاه تحت لیسانس صنعتی آلمان بوده و دارای یکسال گارانتی شرکت می باشد.
دستگاه پرقدرت Vibro Shape با توان بالای 53 وات براحتی امرفیزیوتراپی و ایجاد گردش خون بالا را درموضع بوجود می آورد علاوه بر آن این دستگاه مجهز به چیپ کنترل برنامه ماساژ ( ویبره ) بوده و با برنامه های از پیش تعیین شده توسط مهندسین طراح این تکنولوژی دستگاه قادرخواهد بود تا با روشهای بسیار علمی عملیات فنی خود را بسهولت تمام کنترل و نهایی نماید، لذا کلیه کاربران بدون هیچگونه مشکلی میتوانند با استفاده از این برنامه ها تمامی اعضاء مورد نظر بدن خود را علاوه بر ماساژ و بدست آوردن آرامش با مکانیسمی علمی به شکل طبیعی خود بازگردانند ، چراکه تجمع بافت های چربی بخصوص در قسمتهایی از بدن که مشهود نیز هست باعث ناموزونی اندام گشته و علاوه بر ایجاد مشکلات روانی باعث مشکلات سلامتی نیز می گردند.
کمربند لاغری ویبرو شیپ vibro shape علاوه بر قابلیت استفاده برای رفع چربی و چاقی در ناحیه کمر، ران و باسن، این قابلیت را دارد تا برای عضلات بازوها، ساق پا، دور سینه و سر شانه ها استفاده شود.
همینطور این محصول را می توان جهت تسکین کوفتگی، کشیدگی یا خستگی عضله در تمام نواحی بدن مثل گردن، سرشانه ها، بازو ها، دور سینه، شکم، کمر و بخصوص برای دیسک کمر ، ران ، باسن و عضلات ساق پا به صورت ماساژور و تسکین دهنده استفاده نمود . این دستگاه را می توان مادر دستگاه های ماساژ و لاغری موجود در دنیا نامید.

فروشنده: فروشگاه دبی شاپ

قیمت: 120,000 تومان

روش خرید: برای خرید لاغری سریع و بدون عوارض با كمربند لاغری ویبروشیپ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید لاغری سریع و بدون عوارض با كمربند لاغری  ویبروشیپ

   


خرید پستی کرم رفع سفیدی موی سر Youthair

یکشنبه 23 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

کرم رفع سفیدی موی سر Youthair

کرم رفع سفیدی موی سر Youthair

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم آرایش

بیشتر ار 15 سال جوان تر شوید ، با کرم موی آمریکایی رفع سفیدی مو در کمتر از 2 ماه موهای خود را به رنگ طبیعی خود باز گردانید.این کرم محصول کشور آمریکا میباشد و مصرف تدریجی آن موهای سفید را برنگ طبیعی خود باز میگرداند.این محصول بر خلاف رنگ مو که تنها بر روی ظاهر موها اثر می گذارد موهای شما را از ریشه بهبود می بخشد و شما موهای خود را از ریشه به صورت مشکی یا تیره مشاهده می کنید.این محصول بر روی رنگدانه های مو تاثیر گذاشته و آنها را به رنگ طبیعی خود باز می گرداند.

فروشنده: فروشگاه اینترنتی ساها

قیمت: 18,000 تومان

روش خرید: برای خرید کرم رفع سفیدی موی سر Youthair، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید کرم رفع سفیدی موی سر Youthair

   


خرید پستی ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس

یکشنبه 23 اسفند 1388 نویسنده: Mahnaz |

ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس

ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس

دسته آرایشی بهداشتی زیردسته لوازم بهداشتی

ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس تهیه شده از گیاه Triticum Sativum و حاوی مغذی ترین مواد پروتئینی، دریایی، گیاهان طبیعی، و تمام عناصر مورد نیاز پوست میباشد و به علت داشتن کمپلکس سرآمید و آمینواسیدهای مرطوب کننده رطوبت و آرامش پوست را تامین میکند.
ماسک گیاهی صورت آرنیس تلفیقی از جلبکهای دریایی و عصاره گیاهان طبیعی است و با تامین انرژی و اکسیژن رسانی، ساخته شدن کلاژن در سلولهای پوستی را تا سه برابر افزایش داده و به طور شگفت انگیز چروک صورت و اطراف چشم و دور لب را کاهش میدهد.
ماسک آرنیس قابل استفاده برای انواع پوستها، مخصوصا پوستهای پیر، کم آب و کدر است، نگهدارنده طراوت اپیدرم، ویتامینه حاوی (A,C,B1,B2,B6,D,E) مرطوب کننده، ضد عفونی کننده و ضدچروک فوق العاده قوی، برطرف کننده لکه های قهوه ای پوست (ناشی از بارداری، مصرف قرص) و کاهش التهاب پوست است.
هر گاه پوست ویتامینهای خود را از دست بدهد سلولهای آن پیر و چروکیده میشود. با استفاده از ماسک آرنیس انواع ویتامینهای پوست تامین شده و از افتادگی پوست صورت شما جلوگیری می شود.
با استفاده از ماسک آرنیس همیشه صورتی جوان و شاداب داشته باشید.
طریقه تهیه ماسک Arenis :
یک قاشق مرباخوری از پودر را به همراه ماست شیرین یا شیر (برای پوستهای خشک)، آبمیوه، خیار، هلو (برای پوستهای معمولی) آبلیمو (برای پوستهای چرب) مخلوط کنید تا به حالت خمیر درآید.
طریقه مصرف:
ابتدا صورت را کاملا تمیز بشویید و به مدت 20-15 دقیقه از ماسک آرنیس شبها و یا هنگام استراحت (بطوریکه طبق آمار انجمن پزشکان پوست اروپا، ترمیم و تغذیه پوست، در شب بیشتر از روز بازدهی دارد) بصورت لایه ای نازک روی پوست صورت و گردن مالیده و بعد آن را با آب ولرم بشویید.

فروشنده: توس بازار

قیمت: 25,000 تومان

روش خرید: برای خرید ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید ماسک گیاهی چند منظوره آرنیس

   


درباره وبلاگ

خرید پستی نرم افزار آموزشی خرید پستی آموزش زبان خرید پستی آموزش زبان خرید پستی بازی سرگرمی خرید پستی موسیقی خرید پستی مالی و اداری خرید پستی مالی و اداری خرید پستی مالی و اداری خرید پستی نرم افزار موبایل خرید پستی فیلم و کارتون خرید پستی خدمات خرید پستی کتاب و مجله خرید پستی زیور آلات خرید پستی آرایشی و بهداشتی خرید پستی لوازم خرید پستی فروشگاه اینترنتی
Mahnaz

آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic